Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool de Langstraat

ALGEMENE VOORWAARDEN Per 1mei 2019
Artikel 1
Afspraken voor de Rijschool

1. Je krijgt theorie ondersteuning en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen ( WRM ). Zo heeft hij of zij onder andere een geldig instructeur certificaat die hij ten alle tijden moet kunnen tonen.
2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
3. Je examen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag met
bijlagen toesturen en de kosten voldoen aan het exameninstituut.

4. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen doet in een andere auto van een gelijksoortig type voertuig.
5. De rijles moet ook volledig als zodanig worden benut.
6. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
Artikel 2
Afspraken voor de leerling
1. Zorg dat je op tijd op de afgesproken plaats aanwezig bent. De instructeur wacht altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het
recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
2. Je mag een rijles een keer afzeggen. Dit dient minimaal 24u vantevoren telefonisch gedaan te zijn tijdens kantooruren (8-20u).

3. Verschuiven van een les is geen probleem. Wel minimaal 24u van te voren. We zijn bereikbaar van 8-20u. Dit kan zowel persoonlijk per telefoon als per E-mail of Whattsapp
4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaald. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname of vakantie.
5. De instructeur is vakkundig op het gebied van lesgeven. Hij heeft samen met jou als doel om zo snel mogelijk je rijbewijs te halen. Volg dan ook zijn advies op.
6. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens het examen al af te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid.
7. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Als dit niet het geval is doordat je wat bent vergeten, wordt het examen bij de leerling in rekening gebracht.
Artikel 3
Over de betaling van de theorieles, rijles en examens gelden ook enkele regels:
1. De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken.
2. Het is gebruikelijk dat je per praktijk – of theorieles een contant bedrag voldoet en dat je bij het ontvangen van theorieboeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt. Je mag ook schriftelijk met je rijschool afspreken om op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank of giro.
3. Het kan gebeuren, dat de lestarieven, terwijl je al lessen volgt, door de rijschoolhouder worden verhoogd. Je hebt dan het recht om zonder extra kosten met de opleiding te stoppen, mits je binnen twee weken nadat je van de verhoging hebt gehoord schriftelijk kenbaar hebt gemaakt dat je met het lessen stopt.
4.Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a.Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 14 dagen na de achterstand c.q. na 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,= administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het
verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
c. Als in een bepaalde maand betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft, dan moet het bedrag voor die hele maand worden betaald. De verhoging van het verschuldigde bedrag wordt gezien als een voorwaarde die de rijschool de leerling heeft gesteld om de betaling later te laten gebeuren. Deze verhoging doet niets af aan de betalingsverplichtingen van de leerling.
5. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.
6. Als je een pakket hebt aangeschaft en je stopt binnen het aantal uren met lessen, dan zetten we alle gereden lessen om naar losse lessen. (let op: zie artikel 6) Je hebt dan namelijk geen pakket gereden. Als je in slaagt binnen het aantal uren van je pakket, dan maken we een hercalculatie mbv een kleiner pakket en evt losse lesuren. Heb je meer uren nodig dan je pakket, dan rekenen we de extra uren als losse lesuren.                                                     7. Betaling van een pakket kan in meerder termijnen in overleg met de rijschool. De eerste termijn dient betaald te zijn binnen 14dagen al dan niet voor aanvang van de
eerste rijles. De andere lessen moeten betaald zijn voordaat het volgende deel van de cursus begint. Voorbeeld. U betaald in 3 termijnen en neemt 40 lessen af. 2e Termijn moet betaald zijn voor aanvang van de 11e les.

Artikel 4
Rij(her)examen:
1. We gaan er van uit, dat je bij de examenaanvraag samen met je instructeur alle benodigde papieren hebt ondertekend en ingeleverd en dat het examen is betaald. Jullie
kunnen schriftelijk een vorm van betaling afspreken.

2.Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat je het examen hebt aangevraagd een en ander bij CBR, te hebben aangevraagd ( zie onder ‘afspraken
waaraan de rijschool moet houden ‘).
3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende: Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Je moet die kosten bijvoorbeeld dragen als jouw examen niet kan doorgaan omdat je dan met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantiedata aan jouw rijschool schriftelijk had doorgegeven. Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen ( zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs ), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen.
4. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool je schriftelijk aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.
Artikel 5
Annulering examen:
1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan jou de kosten van èèn rijles te berekenen.
2. In twee gevallen krijg je als je het examen niet kunt (uit)rijden op jouw verzoek van jouw rijschool een nieuw examen, plus 1 rijles van een uur, zonder iets hiervoor te hoeven betalen. Dit geldt:
a. als de lesauto door ( bijvoorbeeld door onverwacht defect ) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;
b. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.
Artikel 6
Stoppen met de lessen:
1. Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding
stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van èèn maand en waarbij je tegen de eerste dag van een maand schriftelijk moet aangeven dat je gaat stoppen.
2. Heb je wel een vast aantal lessen of een vaste lesperiode ( bijvoorbeeld een pakketopleiding ) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige reden hebt. Restitutie van resterende lesuren, examengelden of andere toetsen is niet van toepassing zonder ernstige reden. Een verhuizing of niet behalen van theoriecertificaat, geen tijd, geen motivatie enz vallen niet onder ernstige reden.
3. Als je stopt, dien je wel aan je betalingsverplichtingen te voldoen voor: (zie artikel 3)
a. Er zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.
b. Als de rijschool al examengelden of andere kosten heeft betaald aan derden, dan worden die niet gerestitueerd of worden alsnog in rekening gebracht.

Artikel 7
Geschillen:
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 8
Vrijwaring:
1. Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto.

Dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.

b.. Als je je in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd zsm contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
2. De rijschool zal je vragen of je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.

Artikel 9
Aanvullende afspraken:
1. Als je een opleiding volgt, bijvoorbeeld in de vorm een pakketopleiding, dan mag de rijschool aanvullende afspraken met je maken.
2. Die gelden dan samen met de afspraken in de les overeenkomst ( inclusief dezealgemene voorwaarden ).
3. De extra afspraken die de rijschool hanteert, worden schriftelijk vastgelegd en aan de les overeenkomst toegevoegd.
4. Een intake les is gratis, mits er nadien minimaal 10 lessen afgenomen worden. Anders wordt er €35 in rekening gebracht. Acties uitgezonderd.
5. Elke actie is voor een leerling maar 1 keer te gebruiken en niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.

Top